Our Services

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES

Shop Our Products

Hoodies

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

T-Shirts

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Jeans

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

BROWSE ALL OUR PRODUCTS

More of us

Customer Reviews

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Good Stuff We do!

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

More From Us...

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

EXPLORE CUSTOMERS STORIES

นโยบายและความเป็นส่วนตัว

TERM AND CONDITIONS

เงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท เอเวอรี่ติง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่งกับ “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อใช้บริการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการของผู้ใช้บริการ (“สินค้า”) บนเว็บไซต์ “et.co.th” (“เว็บไซต์”) ของบริษัท ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ” ไปยังผู้ซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต (“ลูกค้า”) โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการตามที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อกำหนดทั่วไปผู้ใช้บริการตกลงใช้พื้นที่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างร้านค้า ตามรูปแบบ วิธีการที่บริษัทกำหนด ในการเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าของผู้ใช้บริการให้แก่ลูกค้า โดยผู้ใช้บริการขอรับรองว่า

      1.1 ข้อมูล รูปภาพที่ผู้ใช้บริการนำมาลงในเว็บไซต์ ต้องเป็นข้อความ และ/หรือ รูปภาพที่เหมาะสม ถูกต้องตรงกับสินค้าที่จำหน่าย ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย จารีตประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน และ/หรือ ละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม(“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ของบุคคลใด

     1.2 สินค้าที่ผู้ใช้บริการนำมาลงขายในเว็บไซต์ต้องเป็นสินค้าที่มีอยู่จริง เป็นของแท้ เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ และได้รับอนุญาตในการผลิต นำเข้า จำหน่าย และ/หรือ โฆษณาถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งต้องไม่เป็นสินค้าอันตราย หรือ สินค้าที่ผิดกฎหมาย หรือ เป็นสินค้าที่ขัดความสงบเรียบร้อย จารีตประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงไม่เป็นสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด โดยสินค้าต้องมีคุณสมบัติ แบบ ลักษณะ และ คุณภาพตรงตามภาพ คำพรรณนา แบบ หรือข้อมูลจำเพาะที่ระบุไว้ในเว็บไซต์หรือตามตัวอย่างทุกประการ

     1.3 ราคาสินค้าที่แสดงไว้บนเว็บไซต์จะต้องเป็นราคาเพื่อจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับและใกล้เคียงกับราคาขายสินค้าชนิดเดียวกันที่ปรากฎบนเว็บไซต์อื่นๆ หรือ ร้านค้าอื่นทั่วไป และเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

     1.4 ผู้ใช้บริการรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสิทธิ และความสามารถสมบูรณ์ในการทำนิติกรรม และ/หรือ การใดๆตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันการใดๆ รวมถึงรับผิดชอบในบรรดาความรับผิดที่เกี่ยวข้องกันการใช้บริการนี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำ หรือ ยินยอมให้บุคคลอื่นใดกระทำการในนามของผู้ใช้บริการภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น

     1.5 ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนสมัครสมาชิก และ/หรือ ข้อมูล เอกสารใดๆที่แสดงบนเว็บไซต์ และ/หรือ ให้ไว้แก่บริษัทภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นของผู้ใช้บริการจริง ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีการดัดแปลงหรือปลอมแปลง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หากบริษัทตรวจพบว่าผู้ใช้บริการดัดแปลง หรือ ปลอมแปลงข้อมูล และ/หรือเอกสารใดๆ ไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ถูกต้อง หรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น หรือสวมรอยเป็นบุคคลใดไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ หรือไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บริษัทสงวนสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการนี้ หรือ การขายสินค้าใดๆ รวมถึง ระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะจงใจ หรือมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม

      1.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล เอกสาร ใบอนุญาต หลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมัครสมาชิก และ/หรือ การขายสินค้า หรือ การใช้บริการนี้ ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ หน่วยงานราชการร้องขอ ผู้ใช้บริการต้องนำส่งข้อมูล เอกสาร ใบอนุญาต หลักฐานใดๆ ตามที่ได้รับแจ้งทันที หากบริษัทได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการไม่นำส่งข้อมูล หลักฐานภายในระยะเวลาตามที่บริษัทร้องขอ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษัท

      1.7 ผู้ใช้บริการรับรองว่า จะให้ความร่วมมือ และ ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อกำหนด ประกาศ กฎระเบียบใดๆของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) รวมถึงหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด

ข้อ 2. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยบริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือ มีหน้าที่ ความรับผิดใดๆ เกี่ยวข้องกับสินค้าในการให้ข้อมูล การโฆษณา การจัดจำหน่าย การจัดส่ง การรับประกัน การรับรองคุณภาพ การเปลี่ยนสินค้า รวมถึงการคืนเงินแต่อย่างใด ดังนั้น หากมีข้อร้องเรียนหรือ ข้อพิพาท หรือ การเรียกร้องความเสียหายจากลูกค้า หรือ บุคคลใดๆ รวมถึง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และ/หรือ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ข้อพิพาท รวมถึงรับผิดในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นเหล่านั้นด้วยตนเอง

ข้อ 3. ผู้ใช้บริการต้องสมัครสมาชิกเปิดบัญชีร้านค้าและบัญชีสำหรับรับเงินตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดและได้รับการอนุมัติการเปิดบัญชีร้านค้าจากบริษัท เพื่อใช้ในการจำหน่ายสินค้า และ ทำรายการ ธุรกรรมต่างๆภายใต้การใช้บริการนี้ โดยผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาชื่อบัญชีร้านค้า และ รหัสผ่านที่ในการสมัครสมาชิกเปิดบัญชีร้านค้าไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น หากมีการทำรายการใดๆ ในเว็บไซต์นี้โดยใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้บริการและ รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าผูกพันและเป็นการกระทำโดยผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการจากการใช้รหัสผ่านดังกล่าว

ข้อ 4. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าในการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงข้อมูลให้ลูกค้าทราบซึ่งต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้แสดงบนเว็บไซต์

     4.1 รายละเอียด วัสดุ ส่วนประกอบ ลักษณะ คุณสมบัติ ข้อมูลจำเพาะของสินค้าซึ่งมีลักษณะที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือจารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

      4.2 รูปภาพสินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

      4.3 หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร พร้อมที่อยู่ในการติดต่อกลับของผู้ใช้บริการ

      4.4 จำนวนสินค้า ราคาสินค้า และ/หรือค่าบริการต่อหน่วย (SKU)

      4.5 การจัดส่งสินค้า ค่าจัดส่งสินค้ารวมถึงระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

      4.6 เงื่อนไขการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า รวมถึง หรือเงื่อนไขอื่นๆ

      4.7 คำเตือน และ คำแนะนำการใช้สินค้า

      4.8 เลขทะเบียน หรือ เลขที่ใบอนุญาตการโฆษณา และ/หรือ การจำหน่ายสินค้า

ข้อ 5. ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งชื่อที่อยู่ที่ถูกต้องและเป็นความจริงต่อบริษัท โดยผู้ที่ปรากฏชื่อบนร้านค้าและชื่อของเจ้าของบัญชีรับโอนเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการ ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน

ข้อ 6. การจำหน่ายสินค้าในเว็บไซต์

      6.1 ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าข้อมูลใดๆที่ระบุในคำขอสมัครเปิดบัญชีร้านค้าภายใต้การใช้บริการนี้เป็นของผู้ใช้บริการจริงถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน

      6.2 ผู้ใช้บริการเข้าใจและตกลงยอมรับโดยชัดแจ้งว่า บริษัทไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการจำหน่าย ตลอดจนถึงการจัดส่งสินค้าของผู้ใช้บริการ เว้นแต่บริษัทจะใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียกร้องหรือดำเนินคดีใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการของผู้ใช้บริการที่จำหน่ายในร้านค้าของผู้ใช้บริการเองแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ดีไม่ว่าบริษัทจะใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ หรือใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 ก็ตาม หากบริษัทได้รับความเสียหายใดๆ แล้ว รวมทั้งกรณีที่มีลูกค้าร้องเรียนเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ที่จำหน่ายของผู้ใช้บริการ มายังบริษัทผู้ใช้บริการตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้ครบถ้วนทันทีที่บริษัทเรียกร้อง

      6.3 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อบรรดาค่าภาษีอากรต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าเองแต่เพียงฝ่ายเดียว

      6.4 หากบริษัทตรวจพบว่ามีข้อความและ/หรือรูปภาพใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ มีลักษณะขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย จารีตประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ ละเมิดสิทธิบุคคลอื่นใด หรือ มีความไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิลบข้อความและ/หรือรูปภาพนั้นๆ ได้ทันที โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่อย่างใด

      6.5 ผู้ใช้บริการตกลงว่า การจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องตรงตามความประสงค์ของลูกค้าถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว หากผู้ใช้บริการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ทางไปรษณีย์ ผู้ใช้บริการตกลงว่า ผู้ใช้บริการจะจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนพร้อมประกันความเสียหายเต็มมูลค่าสินค้าด้วย นอกจากนี้ผู้ใช้บริการ จะต้องจัดเก็บเอกสารยืนยันการส่งสินค้าทุกฉบับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 (สิบสอง) เดือน ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่บริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใด รวมถึงหน่วยงานราชการมีการร้องขอ

      6.6 เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์การให้บริการของเว็บไซต์ ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งระหว่างผู้ใช้บริการกับลูกค้า ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้น โดยผู้ใช้บริการตกลงให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสาร และ/หรือหลักฐานตามที่บริษัทร้องขอ และยึดถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่า ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งดังกล่าวเกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนตามมูลค่าของสินค้า หรือเต็มจำนวนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงค่าปรับและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัททันทีที่บริษัทร้องขอ เพื่อที่บริษัทจะได้เป็นตัวกลางในการนำส่งค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ลูกค้าต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีนี้ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าปรับและ/ค่าเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการทั้งหมดข้างต้นให้แก่บริษัทผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทหักชำระจากเงินในบัญชีของผู้ใช้บริการที่ใช้สมัครเปิดร้านค้าได้ทันที หากเงินในบัญชีดังกล่าวมีไม่เพียงพอ ผู้ใช้บริการตกลงชำระเพิ่มเติมให้แก่บริษัทภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับตั้งแต่วันที่บริษัทแจ้งให้ทราบ

      6.7 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลการขายสินค้าที่นำมาลงขายในเว็บไซต์ตามข้อ 4. ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งการแจ้งในกรณีที่สินค้าหมด หรือยกเลิกการจำหน่าย หรือไม่ได้ให้บริการแล้ว

ข้อ 7. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบรรดาบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ รวมถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากบริษัทและ/หรือเก็บรวบรวม และ/หรือประมวลการให้บริการที่ผู้ใช้บริการได้จัดทำขึ้นทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานอันเป็นที่สุด และสามารถยกขึ้นเป็นหลักฐานในการพิสูจน์มูลหนี้ และ/หรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้ โดยผู้ใช้บริการจะไม่โต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ 8. การบรรจุ การจัดส่งสินค้า และ การคืนเงิน

      8.1 ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้นำส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้บริการเอง ถ้าผู้ใช้บริการไม่สามารถนำส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือ สินค้าเกิดชำรุด สูญหายหรือเสียหาย หรือ สินค้าไม่ถูกต้องตรงตามคำสั่งซื้อ ผู้ใช้บริการจะต้องทำความตกลงกับลูกค้าในเรื่องการคืนเงินค่าสินค้า และ/หรือการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าใหม่ด้วยตนเอง โดยผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดฝ่ายเดียว โดยบริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดทั้งสิ้น

     8.2 ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในกระบวนการเตรียมสินค้า หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ ในสภาพดีเหมาะสมกับสินค้า และดำเนินการจัดส่งสินค้า และ รับเปลี่ยนสินค้า /หรือคืนสินค้าทั้งหมดด้วยตนเอง และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

     8.3 เว้นแต่บริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากลูกค้าเรียกร้องให้คืนเงินค่าสินค้า หรือ ค่าเสียหาย หรือ เรียกร้องเงินอื่นใดจากบริษัทอันเกี่ยวเนื่องจากกระบวนการตาม ข้อ 8. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบชำระเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทเป็นเพียงช่องทางการรับเรื่อง ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเท่านั้น

     8.4 ผู้ใช้บริการตกลงจะเก็บและสำรองข้อมูลทั้งหมดที่เกิดจากการทำธุรกรรมของลูกค้า ที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าและรายละเอียดการส่งมอบสินค้าไว้เป็นหลักฐานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันที่ได้มีการส่งมอบสินค้า เพื่อใช้ในการตรวจสอบอ้างอิง ในกรณีที่บริษัทได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากร้านค้าไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาตามที่บริษัทร้องขอ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษัท

ข้อ 9. หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และ เงื่อนไขการใช้บริการนี้ข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทริบเงินใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้ล่วงหน้าในการใช้บริการตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ได้ทั้งจำนวน และหากบริษัท ได้รับความเสียหายอย่างใดๆ อันเนื่องจากการฝ่าฝืนข้างต้นแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษัทจนครบถ้วนตามที่เรียกร้อง ทั้งนี้ การยกเลิกการให้บริการตามสัญญานี้ไม่ถือเป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใด ๆ ซึ่งผู้ใช้บริการยังปฏิบัติไม่ครบถ้วน จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว

ข้อ 10. ทรัพย์สินทางปัญญา

      10.1 ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมว่า บรรดา ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวใดๆ ที่ผู้ใช้บริการนำมาใช้ในเว็บไซต์ภายใต้การใช้บริการนี้ บริษัทและ/หรือ บริษัทในเครือ มีสิทธินำไปใช้ในทางการค้า โฆษณา จัดกิจกรรม หรือการใดๆได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อน และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆจากบริษัททั้งสิ้น

       10.2 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ข้อมูล รูปภาพ รูปแบบเว็บไซต์ และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆที่เป็นของบริษัท ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธินำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนบริษัทมีสิทธิเรียกร้องบรรดาค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการได้ทันที รวมถึง บริษัทสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้โดยไม่มีความผิดและไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้อ 11. ระยะเวลาการให้บริการ

      11.1 ระยะเวลาการให้บริการนี้จะผูกพันผู้ใช้บริการเป็นะระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับแต่วันที่ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้และจะมีผลผูกพันผู้ใช้บริการไป และจะต่ออายุออกไปโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 1 (หนึ่ง) ปี จนกว่าสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลง

      11.2 ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการตามข้อ 11.1 หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการนี้ต่อไป ผู้ใช้บริการจะต้องส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ใช้บริการต่อไปให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยให้ผลของการเลิกสัญญาให้เป็นไปเช่นเดียวกับการเลิกสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 9. ตอนท้ายทุกประการ

ข้อ 12. ค่าธรรมเนียม ภาษี และ การชำระเงิน

      12.1 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือ ค่าปรับใดๆ ให้แก่บริษัทในอัตราที่บริษัทกำหนด และรวมถึงที่อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวต่อไปในอนาคตโดยบริษัท

       12.2 บริษัทขอสงวนสิทธิในการหักเงินจำนวนใดๆ ดังต่อไปนี้ ก่อนการโอนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ

       12.2.1 ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับตามที่บริษัทกำหนด

       12.2.2 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ และ ภาษีอื่นๆตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้

       12.2.3 หนี้เงินใดๆ ที่บริษัทมีสิทธิได้รับจากผู้ใช้บริการจากการใช้บริการนี้ หรือ สัญญาอื่นใด หรือ ตามกฎหมาย รวมถึง ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าเสียหายใดๆที่บริษัทถูกเรียกร้องจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการนี้

        12.2.4 หนี้เงินใดๆตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามหน่วยงานราชการกำหนด

        12.3 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ/หรือ ช่องทางการชำระเงินภายใต้การใช้บริการนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัท

        12.4 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าหากผู้ใช้บริการปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือ มีเจตนาทุจริต หรือ ใช้สิทธิอันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่น บริษัทสงวนสิทธิที่จะดุลยพินิจในการพิจารณาความผิดของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด 

        12.5 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นผู้รับชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าบนเว็บไซต์แทนผู้ใช้บริการ โดยบริษัทจะทำการสรุปยอดการรับชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าของผู้ใช้บริการจากการทำธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้ง โอนเงินค่าสินค้าภายหลังจากหักเงินจำนวนใดๆตามข้อ 12.2 ที่บริษัทมีสิทธิหักชำระ ให้แก่ผู้ใช้บริการตามบัญชีที่ผู้ใช้บริการใช้สมัครเปิดบัญชีร้านค้ากับบริษัทเป็นรายวัน และให้ถือว่าบริษัทได้ปฏิบัติชำระหนี้ให้แก่ผู้ใช้บริการเสร็จสมบูรณ์เมื่อบริษัทโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว

        12.6 ผู้ใช้บริการ และ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบชำระภาษีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ตามที่กฎหมายกำหนด

        12.7 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการออกใบเสร็จ และ ใบกำกับภาษีการขายสินค้าที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่ลูกค้าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น

        12.8 ในกรณีที่ บริษัทพบว่าผู้ใช้บริการใช้ช่องทางชำระเงินเพื่อการชำระหนี้ซึ่งไม่ได้เกิดจากการซื้อสินค้าที่มีบนเว็บไซด์ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ และ/หรือชำระหนี้ที่มีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นจากการที่ลูกค้าขอยกเลิกการซื้อสินค้า อันเนื่องมาจากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าจากผู้ใช้บริการ หรือ ได้รับสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ หรือได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน รวมทั้งกรณีที่บริษัทได้รับชำระเงินจากการใช้บัตรเครดิตอันเนื่องมาจากการขายสินค้าและ/หรือบริการแล้ว ปรากฏต่อมาว่าธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หรือ ลูกค้าปฏิเสธรายการการชำระเงินอันเนื่องมาจากกรณีเจ้าของบัตรยกเลิกบัตร อายัดบัตร หรือกรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บัตร หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆ ก็ตาม บริษัทมีสิทธิที่จะยึดหน่วงเงินที่ต้องคืนให้แก่ผู้ใช้บริการในรายการที่เกิดปัญหานั้นๆได้ จนกว่าบริษัทจะตรวจสอบจนได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ และให้ถือว่าการตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้ใช้บริการตกลงจะให้ความร่วมมือกับบริษัทอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว

ข้อ 13. การโอนสิทธิ

      13.1 ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิทั้งหมด หรือ บางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

      13.2 บริษัทสงวนสิทธิอันเป็นดุลพินิจของตนในการโอนสิทธิตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่บุคคลใดๆ รวมทั้งบริษัทในเครือของบริษัทได้

ข้อ 14. การยกเลิกเงื่อนไขการใช้บริการ

      14.1 กรณีที่ผู้ใช้บริการ หรือ บริษัท มีความประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ สามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ายหนึ่งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน โดยบริษัทจะทำดำเนินการหักเงินคงค้างใดๆ ค่าใช้จ่าย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ/หรือ เงินอื่นใดที่บริษัทมีสิทธิได้รับตามกฎหมายจากผู้ใช้บริการ และดำเนินการคืนเงินที่เหลือให้แก่ผู้ใช้บริการภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่บริษัทได้รับหนังสือบอกกล่าวยกเลิกการใช้บริการจากผู้ใช้บริการ

     14.2 ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะลบทะเบียนสมาชิก ยกเลิก หรือ ระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการชั่วคราว หรือตลอดไปได้โดยไม่มีความผิดใดๆ หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติ ละเมิด หรือ ฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด หรือ หลายข้อ เกี่ยวกับการใช้บริการนี้ หรือ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือ คำบอกกล่าวของบริษัท

ข้อ 15. เงื่อนไขอื่นๆ

      15.1 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นการใช้บริการนี้ ให้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งการใช้บริการของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยบริษัทมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขการใช้บริการไม่ว่าทั้งหมด หรือ บางส่วน ได้ไม่ว่าเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และ การที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปภายหลังจากการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับการแก้ไข เพิ่มเติมดังกล่าว

      15.2 ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าการใช้สิทธิล่าช้าหรืองดเว้นไม่ใช้สิทธิใดๆ ของบริษัท ตามกฎหมายหรือตามการใช้บริการนี้ ไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการผิดสัญญาของผู้ใช้บริการที่เกิดขึ้นในภายหลัง

      15.3 ความผิดพลาด และ/หรือ ความล่าช้าใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ ระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ และ/หรือ สาเหตุอื่นใดลักษณะเดียวกันอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัท

       15.4 ไม่ว่าเวลาใดๆก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะลบรายการสินค้า หรือ ระงับการขายสินค้าของผู้ขอใช้บริการได้ทันที เมื่อบริษัทพบว่า ข้อความ รูปภาพ และ/หรือ สินค้าที่จำหน่ายนั้น ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตให้ขาย หรือ โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ ผิดกฎหมาย หรือ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิที่ถูกต้อง หรือ มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ของกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง จารีตประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ว่าบริษัทจะได้รับการร้องเรียนใดๆ จากบุคคลใด หรือ หน่วยงานราชการหรือไม่ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่อย่างใด

      15.5 ความไม่สมบูรณ์ของข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมายไม่ว่าจะทั้งหมด หรือแต่บางส่วนโดยหน่วยงานของรัฐใดที่มีอำนาจ ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขในส่วนอื่นๆ ที่เหลือจะยังคงความสมบูรณ์ และบังคับได้ตามกฎหมาย

       15.6 เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ให้ตีความตามกฎหมายไทยและอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย 

       15.7 หนังสือบอกกล่าว ใบแจ้งหนี้ เอกสารใดๆ หรือการติดต่อสื่อสารเพื่อการปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการนี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และมีผลผูกพันอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อ

       15.7.1 ส่งโดยบุคคล จะถือว่าได้รับเมื่อได้ส่งให้แก่ผู้รับ

       15.7.2 ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน จะถือว่าได้รับเอกสารในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่เอกสารไปถึงที่อยู่ผู้รับตามข้อมูลที่ผู้ใช้บริการใช้ในการเปิดบัญชีสมาชิกกับบริษัท

       15.7.3 ส่งโดยอีเมล จะถือว่าได้รับทันที

       15.8 ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการซึ่งได้ให้ไว้แก่บริษัทต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทไม่จำต้องแจ้งหรือขอความยินยอมใดๆ จากผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการ ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น ทั้งนี้ให้ถือว่าความยินยอม ดังกล่าวนี้มีผลใช้บังคับได้ตลอดไป

       15.9 ไม่มีข้อบัญญัติใดๆในเงื่อนไขนี้ ที่จะถือว่าผู้ใช้บริการและบริษัทมีความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วน ตัวแทน หรือ นายจ้างและลูกจ้างระหว่างกัน

       15.10 เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ ถือเป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และเป็นการยกเลิกการรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือสัญญาใดๆ ที่ได้ทำลงก่อนหน้าระหว่างผู้ใช้บริการและบริการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้บริการนี้

ข้อ 16. การเปิดเผยข้อมูล

ผู้ขายตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลใดๆของผู้ขายที่ไม่ใช่ข้อมูลเครดิตที่ผู้ขายได้ให้ไว้แก่บริษัท หรือที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของบริษัทให้แก่บริษัทในเครือของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัท หน่วยงานตรวจสอบของบริษัท ผู้สอบบัญชี หรือผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท สถาบันการเงินต่างๆ และบรรดาบริษัท ตัวแทน องค์กร หนาวยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง เพื่อวัตุประสงค์ในการตรวจสอบ บันทึก เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผย ใช้ แลกเปลี่ยน และ/หรือดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ขาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดได้

X
My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.